Какви промени претърпя закона по прехвърляне на дружествени дялове през последните години?

Вероятно все в някакъв момент на всеки съдружник, част от ООД, ще му се наложи да се сблъска с процедурата по прехвърляне на дружествени дялове. Съзнаваме, че наименованието на процеса може да звучи доста объркващо и неясно – ето защо решихме в днешната статия да се опитаме да дадем малко повече яснота по въпроса.

Процесът по прехвърляне на дружествени дялове не следва непременно да е объркващ и трудно изпълним – ако знаете точните стъпки и сте наясно с това какви документи се изискват, доста лесно бихте могли да се справите със ситуацията. Законът през последните години въведе доста нововъведения с цел осигуряване на защита и стабилност на цялостната процедура. През годините назад никак не са били малко случаите на незаконно присвояване на фирми – ето защо бе повече от необходимо да се въведат нележащи промени.

Как се прави прехвърляне на дружествени дялове на трети лица?

Ако сте съдружник в ООД и желаете да добавите трето лице към управленческата структура на фирмата, то следва да се запознаете с основните законови изисквания.

Първото, което следва да имате предвид е, че законът въведе изискването договорът за покупко-продажба на дяловете да бъде заверен нотариално – това важи както за подписите на съдружниците, така и за самото негово съдържание. Съдружниците следва да свикат събрание, на което да се обсъди и приеме въпроса по прехвърляне на дружествени дялове на трето лице. Съответно третото лице трябва да представи молба за същото в писмен вид. След достигането до консенсус и предоставянето на съдържанието на съвещанието в документален вид, то се заверява нотариално.

Други документи, които следва да бъдат взети под внимание и щателно подготвени, включват:

  • Нотариално заверен образец от подпис;
  • Декларация по чл. 141, ал. 8 от ТЗ;
  • Декларация по чл. 13, ал. 4 от ЗТРРЮЛНЦ;
  • Решение на ОС в новия състав за актуализиране на ДГ;
  • Адвокатско пълномощно, ако заявлението се подава от адвокат;
  • Квитанция за платена държавна такса към АВ.

Какви промени се наложиха в закона за прехвърляне на дружествени дялове?

След 2016г. законът въведе задължението нотариално да се заверява и самото съдържание на протокола, удостоверяващ процедурата по прехвърляне на дружествени дялове. Друга, не по-малка промяна, касае статутът на фирмата по отношение на изплатени заплати и осигуровки на служителите, назначени към нея. Всяка фирма следва да се е издължила по тези въпроси, за да се пристъпи към процедурата по прехвърляне на дружествени дялове на трети лица.

Споменаваме, че съдържанието на текста е с цел информация и не бива да бъде разглеждано като достатъчна и изчерпателна такава, касаеща въпроса. Силно препоръчваме на всички съдружници, искащи да прехвърлят свои дялове на трети лица, да обсъдят надлежно казуса със специалист, опериращ в сферата.

About the author